Nie mówi się o bólu tak często jak o przyjemnościach, ale ból, podobnie jak przyjemność, jest jednym z najbardziej uniwersalnych ludzkich doświadczeń. W rzeczywistości, The Joint Commission (TJC – organizacja pozarządowa USA akredytująca ponad 19 000 organizacji i programów opieki zdrowotnej) uznała ostatnio ból jako "piąty istotny znak" - symptom, który powinien być oceniany wspólnie z temperaturą ciała, pulsem, oddechem i ciśnieniem krwi. Obecnie zjawisko bólu jest intensywnie badane, po to aby móc sobie lepiej z nim radzić.

Ból dotyka miliony ludzi na co dzień i zbyt często, osoby cierpiące z tego powodu myślą, że nie mają innego wyboru, jak tylko z tym żyć. Na szczęście, większość z nich można uśmierzyć przy zastosowaniu odpowiedniego leczenia i terapii, co zwiększa naszą sprawność fizyczną, zmniejsza się nasilenie objawów, poprawia się jakość życia, przez co ciało może funkcjonować na najwyższym poziomie.

Oto kilka faktów o bólu:

• 80 milionów Amerykanów to tzw. "Warriors Weekend", czyli osoby, które w dwa wolne dni „nadrabiają” całą aktywność fizyczną, jaką powinni byli wykonać w ciągu tygodnia. Oni doświadczają bólów mięśni.

• 76 milionów Amerykanów cierpi na ból każdego dnia.

• 40 milionów Amerykanów cierpi na bóle stawów.

• 26 milionów Amerykanów między 20-64 rokiem życia często doświadczają bólu.

Ból w codziennym życiu

• roczny koszt przewlekłego bólu w Stanach Zjednoczonych, w tym koszty opieki zdrowotnej,  utrata dochodów, spadek wydajności jest szacowany na 100 miliardów dolarów. (2)

• Ponad połowa wszystkich pacjentów leczonych w szpitalu doświadcza bólu w ostatnich dniach ich życia i pomimo, że stosuje się środki łagodzenia bólu dla osób umierających na raka, badania pokazują, że 50-75% pacjentów umiera w bólu o stopniu od umiarkowanego do ciężkiego. (3)

• około 20% dorosłych Amerykanów (42 mln osób) stwierdziło, że ból lub dyskomfort fizyczny zakłóca ich sen przez kilka nocy w tygodniu lub więcej. (4)

Powszechnie zgłaszane dolegliwości bólowe

• Na pytanie o cztery powszechne rodzaje bólu, odpowiedzi respondentów z National Institute of Health Statistics wykazały, że najczęstsze są bóle krzyża (27%), a następnie silny ból głowy lub ból migrenowy (15%), ból szyi (15% ) i twarzy (4%). (1)

• Ból pleców są najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u Amerykanów poniżej 45 lat. Ponad 26 milionów Amerykanów w wieku od 20-64 często doświadczają bólu. (1)

• Dorośli z bólem krzyża są często w gorszym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego, niż ludzie, którzy nie mają takich dolegliwości. 28% dorosłych z bólem krzyża zgłasza ograniczoną aktywność ze względu na przewlekłą chorobą, w porównaniu do 10% dorosłych, którzy tego typu bólu nie odczuwają. Również dorośli z bólami krzyża okazali się trzy razy częściej być w gorszym ogólnym stanie zdrowia oraz cztery razy częściej są w gorszym stanie psychicznym niż osoby bez takich dolegliwości .(1)

Według National Center for Health Statistics Report: Health, Stany Zjednoczone, 2006 (1)

• Ponad jedna czwarta Amerykanów (26%) wieku 20 lat i powyżej - lub, około 76,5 milionów Amerykanów - sygnalizuje, że ma problem z dowolnym rodzajem bólu, który trwa dłużej niż 24 godzin w czasie. [UWAGA: liczba ta nie uwzględnia ostrego bólu].

• Ból trwający ponad 24 godziny najczęściej zgłaszali dorośli wieku 45-64 lat (30%). Następnie młodzi w wieku 20-44 (25%). Tego typu ból najrzadziej dotykał dorosłych w wieku od 65 lat (21%).

Key Findings from the 2006 Voices of Chronic Pain Survey (5)

A 2006 survey conducted for the American Pain Foundation and sponsored by Endo Pharmaceuticals evaluated the impact that chronic pain had on 303 chronic pain sufferers who sought care from their physician and were currently using an opioid to treat their pain.

Kluczowe wnioski z Voices of Chronic Pain Survey, 2006 r. (5)

Badania przeprowadzone w 2006 r. dla American Pain Foundation, sponsorowane przez Endo Pharmaceuticals oceniały wpływ, jaki przewlekły ból miał na 303 chorych, którzy zasięgali porady lekarskiej i stosowali opiody do leczenia bólu.

Kontrola nad przewlekłym bólem

• Ponad połowa respondentów (51%) czuła, że ma niewielką lub żadną kontrolę nad bólem

• Sześciu na dziesięciu pacjentów (60%) stwierdziła, że bólu pojawiający się jeden lub więcej razy w ciągu dnia poważnie wpływa na jakość ich życia i ogólne samopoczucie.

Wpływ na jakość życia

• Prawie dwie trzecie (59%) stwierdziło, że ból wpływa na ich ogólną radość życia.

• Ponad trzy czwarte pacjentów (77%) zgłosiło uczucie depresji.

• 70% stwierdziło, że ma problemy z koncentracją.

• 74% stwierdziło, że  ból ma wpływ na poziom ich energii

• 86% stwierdziło, że nie śpi dobrze ze względu na ból

Utracony czas i koszty w związku z powszechnym występowaniem bólu w środowisku pracy w USA (6)

Dane z amerykańskiego audytu wydajności, wspomaganego ankietą telefoniczną, przeprowadzonego na 28.902 pracujących osobach dorosłych w okresie między sierpniem 2001 r. a lipcem 2002 roku, zostały wykorzystane do oszacowania utraty czasu produkcyjnego ze względu na bóle głowy, stawów, ból pleców i inne zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, wyrażone w godzinach na pracownika w tygodniu oraz przeliczone na dolary amerykańskie.

• Ponad połowa (52,7%) pracowników ankietowanych wskazało ból głowy, ból pleców, stawów lub inne bóle mięśniowo-szkieletowe w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a 12,7% wszystkich pracowników doświadczyło utraty czasu produkcyjnego z powodu bólu w okresie dwóch tygodni.

• Ból głowy (5,4%) był najczęstszą przyczyną utraty wydajności, wspomagany przez: bóle pleców (3,2%), bóle stawów (2%) i inne bóle mięśniowo-szkieletowe (2%).

• Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy stracili średnio 4,6 godziny tygodniowo produktywnego czasu ze względu na ból.

• Musculoskeletal disorders - including pain in the neck, back, shoulder, and arms - rank as the number 1 cause of work absences lasting three days or longer, according to a study by The Work Foundation.

• Inne bóle mięśniowo-szkieletowe (5,5 godziny / tydzień) oraz ból stawów lub pleców (5,2 godziny / tydzień) wygenerowały największą ilość utraconego czasu

• Ból głowy wygenerował średnio 3,5 godziny tygodniowo utraty czasu produkcyjnego.

• Wiek pracownika pozostał bez znaczenia dla przedmiotowych badań.

• Utracony czas produkcyjnego wynikający z powszechnego występowania bólu szacuje się na 61,2 miliardów dolarów rocznie, podczas gdy 76,6% utraty czasu produkcyjnego tłumaczono spadkiem wydajności pracy, a nie absencji.

• Bóle pleców, ramion i karku są przyczyną 49% wszystkich nieobecności w pracy.

• Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe - w tym bóle szyi, pleców, ramion i broni - zaliczone jako przyczyna numer 1 nieobecności w pracy trwającej trzy dni lub dłużej - według badań przeprowadzonych przez The Work Foundation. Badanie to obejmuje wszystkie rodzaje stanowisk, nie tylko pracowników fizycznych

Ameryka mówi: Ból w Ameryce (7)

Badania przeprowadzone w 2003 r. przez Peter D. Hart  Research Associates jako ogólnokrajowe , których celem była ocena Amerykanów na temat bólu w Ameryce, w tym postrzeganie, jak osoby cierpiące na ból i społeczność medyczna radzi sobie z problemami bólu przewlekłego.

Dealing with Pain

• Among the major adjustments that chronic pain sufferers have made are such serious steps as taking disability leave from work (20%), changing jobs altogether (17%), getting help with activities of daily living (13%) and moving to a home that is easier to manage (13%).

Osoby cierpiące na przewlekłe bóle podejmują tak istotne kroki jak: zwolnienie lekarskie z pracy (20%), zmiana pracy w ogóle (17%), uzyskanie pomocy przy czynnościach dnia codziennego (13%) czy nawet zmiana miejsca zamieszkania na łatwiejsze w utrzymaniu (13%).

Wizyta u lekarza

• Większość osób cierpiących na ból (63%) zasięgnęło porady ich lekarza rodzinnego.

• 40% umówiło się ze specjalistą, np. ortopedą.

• 25% odwiedziło kręgarza, 15% zasięgnęło porady lekarza specjalizującego się w leczeniu bólu (15%).

• Podczas gdy 43% osób cierpiących na ból odwiedziło tylko jednego lekarza, znaczna część (38%) było na konsultacji u więcej niż jednego lekarza w środowisku medycznym.

• Leczenie bólu przyniosło mieszane rezultaty. Mimo, że 58% tych, którzy wzięli leki na receptę twierdzi, że jest to skuteczne w leczeniu bólu, w wypadku leków bez recepty tylko 41% osób uważa to za skuteczne.

• Seven in ten Americans feel that pain research and management should be one of the medical community's top few priorities (16%) or a high priority (55%)

• Almost six in 10 adults (57%) say they would be willing to pay one dollar more per week in taxes to increase federal funding for the scientific research into the causes and treatment of pain.

• Siedmiu na dziesięciu Amerykanów uważa, że badania nad bólem powinny być zaliczone do grupy priorytetów (16%) lub mieć wysoki priorytet (55%)

• Prawie 6 na 10 osób (57%) stwierdziło, że byliby skłonni zapłacić jednego dolara podatku więcej na tydzień na zwiększenie funduszy federalnych do badań naukowych nad przyczynami i leczeniem bólu.

REFERENCES:

1) National Centers for Health Statistics, Chartbook on Trends in the Health of Americans 2006, Special Feature: Pain.  Available from: http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus06.pdf.

2) National Institutes of Health, NIH guide: new directions in pain research: 1. Bethesda, MD: National Institutes of Health. 1998 Sept. 4. Available from: http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-98-102.html.

3) Source: A Controlled Trial to Improve Care for Seriously Ill Hospitalized Patients. Available from: http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/274/20/1591

4) National Sleep Foundation (http://www.sleepfoundation.org). Sleep in America poll. 2000.

5) 2006 Voices of Chronic Pain Survey. Available from: http://www.painfoundation.org/newsroom/reporter-resources/voices-survey-report.pdf

6) Results from the American Productivity Audit. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14665809

7) Peter D. Hart Research Associates. Page 3. KEY FINDINGS. Americans in Pain. Much of America is hurting: the majority of adults (57%) in this country have ...

http://www.researchamerica.org/uploads/poll2003pain.pdf